Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

3814 a8df 500

February 25 2017

8233 413e
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viahereyes hereyes
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg

July 07 2015

9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...

June 29 2015

0387 395e 500
Reposted byelentarie elentarie
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackcat blackcat
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viax-ray x-ray

June 22 2015

7934 6a9e
Reposted byx-raycorazmniej
Reposted fromanks anks viatysiace-mysli tysiace-mysli
2937 2ddf 500
wino. dobre na wszystko.

June 20 2015

6541 e4e7 500
Reposted byur5u5taw

June 17 2015

4377 56e8 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamylovee mylovee

June 14 2015

4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viatysiace-mysli tysiace-mysli
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted byhereyes hereyes

June 12 2015

- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty

June 10 2015

2257 e5a0 500
Reposted fromolls503 olls503 viatysiace-mysli tysiace-mysli
0002 9390 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl